פיקוח על הבניה

מחלקת פיקוח על הבנייה אמונה על אכיפת חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965.

עבודת המחלקה כוללת פיקוח על הבנייה בפועל, מרגע הגשת הבקשה להוצאת היתר בנייה ועד סיום הבנייה. כולל פיקוח ובדיקות על בנייה חדשה, בנייה משופצת או משופרת על מנת להבטיח את שלום הציבור ופיקוח על בנייה חוקית ובנייה בלתי חוקית.

המחלקה אחראית מתוקף החוק לנהל מעקב אחר הבנייה באתרי הבנייה השונים כדי לאתר בשלבים מוקדמים בנייה ללא היתר או סטייה מתנאי ההיתר והתכניות שאושרו, להגיש דוח על חריגות בנייה המאפשר נקיטת צעדים מנהליים ומשפטים להפסקת הבנייה החריגה ולהבטיח את קיומן של הוראות החוק ותקנותיו לרבות העמדת העבריינים לדין.

 

טפסים לשלבי היתר הבניה

שלב תחילת עבודות (טופס 2)

 

שלב מהלך הביצוע

 

שלב תעודת גמר (טופס 4)

 

שחרור ערבות

 

טפסים למטמנות מורשות