טפסים והנחיות

הנחיות

נוהל הזמנת תיק בניין

רישוי בניה ב- 5 צעדים  

נוהל בקשה לפרסום הקלות לפי סעיף 149

הנחיות לתוכניות עיצוב ופיתוח

 

טפסים כללי

טופס בקשה להקצאת קרקע / מבנה (טופס מקוון)

טופס הגשת בקשה לקידום תמ"א 38 במבנה מגורים (טופס מקוון)

טופס בקשה לעיון בתיק בנין (טופס מקוון)

 

טפסים להיתר בניה

שלב הגשת בקשה להיתר

הנחיות כלליות

מידע ליזמים ולתושבים לקראת הוצאת היתר בניה

טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת מעון

התחייבות להגשת בקשה לרישיון להפעלת מעון

הסכמת בעלי המקרקעין

נוסח פרסום לשימוש חורג עבור מעון יום לפעוטות

 

 


שלב בקרת תכן

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

 

שלב תחילת עבודות

הוראות  בטיחות לביצוע ע"י היזם/הקבלן

טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון

הודעה על מינוי אחראי לביקורת

הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד

הודעה על מינוי הקבלן המבצע

דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-1

דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-2

דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-3

הצהרת המבקש

רשימת דרישות לטופס 4

הנחיות תאגיד מי לוד לקבלת טופס 4

דרישות איכות הסביבה לאישור תוכניות בניה באזורי מגורים

דרישות מחלקת תברואה לאישור תוכניות בניה

 

שלב מהלך ביצוע 

תצהיר האחראי לביצוע השלד ועל הממ"ד / ממ"ק / ממ"מ / מקלט

הצהרת מודד

אישור מודד מוסמך על יציקת היסודות

אישור מודד מוסמך על גמר ריצפה של קומת המסד

 

טפסים לתעודת גמר (טופס 4)

דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-4

מחלקת  הכנסות - נספח לאישור הוצאת טופס 4

מחלקת  תנועה - נספח לאישור הוצאת טופס 4

מחלקת  תברואה - נספח לאישור הוצאת טופס 4

טופסי דרישות לטופס 4 כללי

תנאי להגשת תצהיר להקמת ממ"ד/מקלט

בקשה לתעודת גמר

תנאים לשחרור ערבות  (בתוספת בניה - בשלב גמר בניה)

בקשה לאישור מסגרות מגן למרחבים מוגנים

דוח בדיקת ממ"ד/ממ"ק לפני מתן אישור איכלוס