היחידה הסביבתית

אודות היחידה הסביבתית

היחידה לאיכות הסביבה באגף התפעול בעיריית לוד שואפת לקדם את ערכי הקיימות בעיר

תוך מניעת סיכונים ומטרדים סביבתיים, שמירה על ערכי טבע וקידום בנייה ירוקה.

שיקולי איכות הסביבה הינם חלק בלתי נפרד מהליכי התכנון ומכל תכנית המוגשת לאישור גורמי התכנון בעיר.

היחידה פועלת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.

פירוט תחומי אחריות היחידה הסביבתית

רשימת אתרי הטמנת פסולת בנין

הנחיות סביבתיות בעת בנייה

דרישות היחידה הסביבתית למבני ציבור

דרישות היחידה הסביבתית למבני מסחר-תעשיה-מלאכה

דרישות היחידה הסביבתית למבנה מגורים עד 10 קומות כולל עירוב שימושים

דרישות היחידה הסביבתית למבנה מגורים מעל 10 קומות כולל עירוב שימושים