מידע להיתר

תיק מידע להיתר

תיק מידע לפי סעיף 145א' לחוק התכנון והבניה, מהווה בסיס לתכנון הצוות המקצועי שמונה לתהליך ולעריכת הבקשה להיתר-הבנייה שתוגש ומהווה תנאי הכרחי להגשת הבקשה.

תיק המידע יכלול מידע תכנוני על בסיס התכניות החלות במקום (כולל תכנית בשלבי הכנה): ייעוד הקרקע; רשימת תכניות החלות על הקרקע; שימושים מותרים; שטחי בנייה מותרים (זכויות בנייה); קווי-בניין; מספר קומות; גובה הבנייה; הוראות ומגבלות בנייה; חומרי-גמר; וכיו"ב. בנוסף, התיק יכלול מידע תכנוני והנדסי מגורמי-חוץ וגורמי פנים , שרלוונטיים לבקשה שהוגשה.

 

הליך הכנת תיק המידע

הבקשה לתיק מידע תיערך ותוגש על ידי עורך בקשה במערכת המקוונת שער המידע (תיקון 101 לחוק) ותכלול את הנתונים הנדרשים במערכת (פרטי המקרקעין, פרטי עורך ומבקש הבקשה, תיאור הבקשה כולל שטחים, שימושים וכיו"ב).

יש לציין בבקשה את הזיקה של מבקש המידע למקרקעין (חכירה / בעלות וכו'), ובמידת הצורך תופנה הבקשה להתייחסות רשות מקרקעי ישראל, אשר התייחסותה תחייב את הוועדה המקומית בשלבי הרישוי שיתקיימו.

קבצים הנדרשים להגשת הבקשה

  • תצלומי המקרקעין (מינימום 4) באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליו מכל החזיתות בציון מועד הצילום.
  • אישור המעיד על תשלום האגרה הנדרשת בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
  • קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מסמך מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר. הכנת מפת המדידה בהתאם להוראות מפ"י. ניתן לעיין בדגשים להכנת מפת מדידה.
    ניתן לבקש פטור מהגשת מפה כאמור, במידה ומדובר בתוספת בבניין קיים, בלא חריגה מהיקפו, ובלא עבודות פיתוח. במידה ויינתן הפטור, יש לצרף תרשים מתאר ("תשריט או מפה של המקרקעין הכוללים את סימון המבנים הקיימים במקרקעין וסימון סכמטי של המבנה המבוקש" לפי סעיף 1 בתקנות רישוי ובניה2016) .
  • הגשת הבקשה בהתאם לנ"ל, ובאופן ברור ומסודר, מהווה תנאי מוקדם לקליטת הבקשה למידע והתחלת הטיפול בה. אי-עמידה בתנאים המוקדמים תוביל לדחיית הבקשה, ותחייב הגשה מתוקנת. רק בקשה שתעמוד בתנאים תיקלט, וממועד הקליטה על רשות הרישוי להכין את תיק המידע תוך 30 ימי עבודה.

חוברת של מנהל התכנון - רישוי בניה ב5 צעדים

הנחיות מפ"י להכנת מפת מדידה להיתר

דגשים להכנת מפת מדידה

ניתן לשלם עבור דף מידע להיתר דרך תשלום מקוון באתר.

 

מכוני בקרה

מכוני הבקרה הינם גופים (ציבוריים או פרטיים) שהוסמכו על ידי הרשות להסמכת מעבדות וקיבלו רישיון משר האוצר לערוך הליכים של בקרת תכן ובקרת ביצוע בתחום הבנייה.

הליכים אלו כוללים בחינה של תכניות, ביקורים באתר הבנייה ובקרה מדגמית ותהליכית של תחומים רבים הנוגעים לבטיחות יציבות המבנה ושלום הציבור.

תחומים אלה כוללים מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) התשע"ח 2018.