הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה סעיף 145 ד', אשר נכנס לתוקפו בשנת 2014, הותר לוועדה המקומית לקבוע הנחיות מרחביות במרחב התכנון בו היא פועלת. 
סעיף זה בא להתוות את החזות העירונית על ידי קביעות תכנוניות ואדריכליות בנוגע לבקשות הפטורות והטעונות היתר בנייה. 

הנחיות מרחביות אלה יהוו חלק מההוראות החלות על הקרקע כפי שאושרו או יאושרו בתכניות המתאר השונות, ואין בהן כדי לסתור או לגבור על הוראות החוק ותקנותיו. ההנחיות במסמך זה יכול שיכולו על כל העיר או על אזורים מוגדרים כפי שיפורט בהנחיות. הנחיות מרחביות מחייבות כל מבנה, בינוי, פיתוח ועיצוב כפי שמפורט בהן. ההנחיות יעודכנו מעת לעת בהתאם לחוקים, תקנות ומסמכי התכנון כפי שיאושרו. בכל מקרה של סתירה תגברנה הוראות בתכניות מפורטות, על ההנחיות המרחביות.

מטרת ההנחיות לקדם ולאפשר:

  • יצירת רמה אחידה של בקשות להיתר
  • תהליך תכנון מסודר ושקוף מול מוסד התכנון
  • תוצרים איכותיים (זכויות שמש, גמרים וכו').
  • יצירת מרחבים בעלי זהות ואופי מקומי המאפשרים פעילות אנושית מגוונת בקנה מידה נעים ובתנאים נוחים.
  • חיזוק קשר ושימוש נרחב של התושבים עם המרחב הפתוח וחיזוק ועידוד הליכה ברגל ושימוש באופניים.
  • עידוד נטיעת עצים ושיחים בדגש על צמחיה מקומית, גינות בוסתן, חסכוניות במים והתאמה לאקלים ותנאי הקרקע המקומיים.
  • שימור ערכי טבע, שימור מים, בנייה ירוקה, שימור עצים.
  • התווית הנחיות שיאפשרו ממשק מוצלח בין המגרש הפרטי והמרחב הציבורי.

לתשומת לבך, כל מבנה, עבודה, חומרי גמר, מערכות וכו' מחויבים לעמוד בדרישות התקן הישראלי.

להלן רשימת ההנחיות המרחביות החלות במרחב התכנון של העיר לוד:

הנחיה מרחבית 10001 - הנחיות כלליות להיתר

הנחיה מרחבית 10002 - חומרי גלם

הנחיה מרחבית 10003 - הוראות עיצוביות כלליות בבניה גבוהה או מרקמית

הנחיה מרחבית 10004 - גגונים בבניה צמודת קרקע או נמוכה

הנחיה מרחבית 10005 - גגונים ומערכות בבניה צמודת קרקע או נמוכה

הנחיה מרחבית 10006 - מערכות בבניה גבוהה או מרקמית

הנחיה מרחבית 10007 - גדרות בבניה צמודת קרקע או נמוכה

הנחיה מרחבית 10008 - פיתוח שטח בבניה צמודת קרקע או נמוכה 

הנחיה מרחבית 10009 - חצרות אנגליות בבניה צמודת קרקע או נמוכה

הנחיה מרחבית 10010 - חזית מסחרית

הנחיה מרחבית 10011 - הרחבות דיור

הנחיה מרחבית 10012  - בניה בקיר משותף

הנחיה מרחבית 10013 - הנחיות לבניית מחסן בבניה צמודת קרקע או נמוכה

הנחיה מרחבית 10016 - הנחיות להכנת תיק תיעוד ותיק תיעוד מקדים למבנה או אתר לשימור

הנחיה מרחבית 10017 - הנחיות לעבודות פטורות מהיתר הדורשות דיווח

הנחיה מרחבית 10018 - לד/ 751 בניה צמודת קרקע או נמוכה (עד – 4 קומות) אישור הנחייה 29/06/21

הנחיה מרחבית 10020 - בניין גבוה ובניין רב קומו ת

מסמכי מדיניות

הנחיות מדיניות תכנון ורישוי בניה - לבריכות שחיה פרטיות במגרשים המיועדים למגורים פרטיים - בינוי צמוד-קרקע

מדיניות סגירות עונתית

הצעת מדיניות - אישור הקלות שבס