הנחיות לתוכניות עיצוב ופיתוח

תכנית בינוי שכונתית בקנ"מ 1:500

בתכניות מפורטות (תב"עות) שאושרו בלוד בשנים האחרונות ובתכניות המקודמות בעיר כיום, נקבע כי תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור תכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי בקנ"מ 1:500 בוועדה המקומית.

תכניות הבינוי לשכונות החדשות ולמתחמי ההתחדשות העירונית במסלול רשויות, מקודמות על ידי חכ"ל לוד, בהנחיה מקצועית וליווי גורמי התכנון וההנדסה בעיריה. תכנית הבינוי היא הפלטפורמה האחרונה המאפשרת לעירייה ולחכ"ל שליטה מלאה ליצירת ממשק מיטבי בין המגרש הפרטי למרחב הציבורי בכל רחבי השכונה. עבור היזמים הזוכים, תכנית הבינוי מייצרת ודאות ומסגרת עבודה ברורה ובכך מפשטת ומקצרת את זמן העבודה והתשומות הנדרשות לצורך הוצאת היתרי בניה למתחמי המגורים.

התכנית מורכבת משתי זרועות: תכניות, חזיתות וחתכים, אשר מראים את הממשק בין המגרש הפרטי למרחב הציבורי, והנחיות מילוליות משלימות אשר קובעות הגדרות שלא ניתן להראות בתכניות.

תכנית בינוי 1:500 לשכונת נופי בן שמן (אושרה בועדה המקומית לתכנון ובניה בתאריך 29/7/19)

תכנית בינוי, פיתוח עיצוב אדריכלי בקנ"מ 1:250 הינה שלב ביניים בין אישור תכנית מפורטת (תב"ע) לקבלת היתר בניה. תכנית זו קובעת את העמדת המבנה בחלקה ,גבהי פיתוח, חיבור למדרכות ושימושי קרקע סמוכים ופרטים נוספים. מטרת תכנית הבינוי הינה לוודא כי המבנה מתואם לסביבתו ומאפשר חיבור לפיתוח סביבתי בהיקפו.

מחלקת עיצוב אורבני גיבשה נוהל סדור ופורמט אחיד ומחייב להגשת תכניות בינוי: 

הנחיות לתוכניות עיצוב ופיתוח