טפסים

טפסים לטופס 4

רשימת דרישות לטופס 4
הנחיות תאגיד מי לוד לקבלת טופס 4
דף ריכוז דרישות לטופס 4
מחלקת  הכנסות - נספח לאישור הוצאת טופס 4
מחלקת  תנועה - נספח לאישור הוצאת טופס 4
מחלקת  תברואה - נספח לאישור הוצאת טופס 4
טופסי דרישות לטופס 4 כללי

 

טפסים כלליים

תנאי להגשת תצהיר להקמת ממ"ד/מקלט
הוראות  בטיחות לביצוע ע"י היזם/הקבלן
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד
הודעה על מינוי הקבלן המבצע
דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-1
דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-2
דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-3
דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב-4
אישור מודד מוסמך על יציקת היסודות
אישור מודד מוסמך על גמר ריצפה של קומת המסד
הצהרת מודד
תצהיר האחראי לביצוע השלד ועל הממ"ד / ממ"ק / ממ"מ / מקלט
דוח בדיקת ממ"ד/ממ"ק לפני מתן אישור איכלוס
בקשה לאישור מסגרות מגן למרחבים מוגנים
בקשה לתעודת גמר
הצהרת המבקש
תנאים לשחרור ערבות
טופס בקשה לעיון בתיק בנין (טופס מקוון)
טופס הגשת בקשה לקידום תמ"א 38 במבנה מגורים (טופס מקוון)
טופס בקשה להקצאת קרקע / מבנה (טופס מקוון)

טופס בקשה לפטור כללי

טופס בקשה לפטור - שימוש חורג לגני ילדים