תוכניות בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי בקנ"מ 1:250

תכנית בינוי, פיתוח עיצוב אדריכלי בקנ"מ 1:250 הינה שלב ביניים בין אישור תכנית מפורטת (תב"ע) לקבלת היתר בניה. תכנית זו קובעת את העמדת המבנה בחלקה ,גבהי פיתוח, חיבור למדרכות ושימושי קרקע סמוכים ופרטים נוספים. מטרת תכנית הבינוי הינה לוודא כי המבנה מתואם לסביבתו ומאפשר חיבור לפיתוח סביבתי בהיקפו.

מחלקת עיצוב אורבני גיבשה נוהל סדור ופורמט אחיד ומחייב להגשת תכניות בינוי: 

הנחיות עיצוב אדריכלי